Schowek

Zapamiętane obiekty

Nie posiadasz żadnych obiektów w schowku. Możesz je dodać za pomocą przycisku na stronie wybranego obiektu.

Ukryj schowek

Regulamin serwisu urlopwpolsce.pl

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Serwisu, bez względu na to, czy korzysta z Serwisu samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.

2. Uczestnikiem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego urlopwpolsce.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

II. Definicje

Administrator - właściciel serwisu urlopwpolsce.pl – Kamila Kozińska Go Up Group, ul. Turecka 14, 30-332 Kraków NIP 628-202-02-11

Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują Spółce i które dostępne są pod adresem urlopwpolsce.pl i innych serwisów Administratora

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

Użytkownik - każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to, czy korzysta z Serwisu samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Login – podany w trakcie rejestracji adres mailowy Użytkownika. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

Ośrodek - hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy prezentowany w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów, 
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest: 
a. prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej;
b. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich; 
e. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
f. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
i. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Ośrodków;
j. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
k. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu i jego skutki.

IV. Informacje o Ośrodkach i rezerwacje 

 1. Administrator w żaden sposób nie uczestniczy w procesie rezerwacji.

 2. Administrator wyłącznie świadczy odpłatną usługę reklamy na rzecz Ośrodka. W przypadkach gdy usługa jest świadczona nieodpłatnie jest to wyłącznie nieodpłatne udostępnienie serwisu na cele działalności gospodarczej Ośrodka.

 3. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za warunki rezerwacji ustalone pomiędzy Użytkownikiem a Ośrodkiem, w szczególności w przypadku kiedy usługa hotelowa nie dojdzie do skutku lub gdy warunki usługi hotelowej nie będą zgodne z ustaleniami.

 4. Rezerwacje dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie rezerwacji. W procesie negocjacji warunków usługi hotelowej Administrator nie bierze udziału.

 5. Administrator nie weryfikuje prawdziwości danych przedstawionych przez Ośrodek w tym w szczególności to czy dany Ośrodek istnieje oraz ma zdolność do świadczenia usługi hotelowej.

 6. Administrator nie żąda ani nie przyjmuje od Użytkowników żadnych płatności, w szczególności związanych z rezerwacją lub usługami świadczonymi przez Ośrodki.

 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność i jakość dokonywanych przez Użytkownika rezerwacji oraz jakiekolwiek dokonane przez Użytkownika płatności.

 8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Ośrodków. Informacje dotyczące Ośrodków pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Ośrodki oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator może zweryfikować informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 9. Umieszczone w Serwisie informacje o Ośrodkach nie prezentują opinii Administratora.

 10. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Ośrodki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

V. Postanowienia dodatkowe

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 6. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) 

 9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 11. Prezentacje obiektów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym: firmie ToBo sp. z o.o. ul. Św. Jacka 22 lok.8 30-364 Kraków, NIP 676 244 14 21. Ewentualne przekazanie informacji ma na celu zwiększenie popularności promowanych obiektów.

VI. Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu 


Serwis urlopwpolsce.pl

Dnia 28 marca 2013 r.